Du lịch sáng tạo - tiềm năng lớn
<<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>Du<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>sáng<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> - <font class='highlight'>font>tiềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lớn<font class='highlight'>font>
12/27/2017 4:42:08 PM
<font class='highlight'>font>QĐND<font class='highlight'>font> - <font class='highlight'>font>Với<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>giá<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trị<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>văn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hóa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>truyền<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thống<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đa<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dạng<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>ẩm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hấp<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>dẫn<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>thắng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cảnh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tươi<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>đẹp<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>Việt<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>Nam<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>sở<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hữu<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tiềm<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>năng<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>rất<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lớn<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>trong<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>phát<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>triển<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>du<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>sáng<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>tạo<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>>. <font class='highlight'>font>Tuy<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhiên<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>trên<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thực<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>tế<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>loại<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>hình<font class='highlight'>font> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>du<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <<font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>class<font class='highlight'>font>='<font class='highlight'>font>highlight<font class='highlight'>font>'><font class='highlight'>font>lịch<font class='highlight'>font>font class='highlight'>font>font<font class='highlight'>font>> <font class='highlight'>font>này<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mới<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>được<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>khai<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>thác<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>một<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>cách<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>nhỏ<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>lẻ<font class='highlight'>font>, <font class='highlight'>font>manh<font class='highlight'>font> <font class='highlight'>font>mún<font class='highlight'>font>...

Du lịch sáng tạo - tiềm năng lớn

QĐND - Với giá trị văn hóa truyền thống đa dạng, ẩm thực hấp dẫn, thắng cảnh thiên nhiên tươi đẹp, Việt Nam sở hữu tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch sáng tạo. Tuy nhiên, trên thực tế, loại hình du lịch này mới được khai thác một cách nhỏ lẻ, manh mún...

go top