Khát vọng sinh viên
Khát vọng sinh viên
1/11/2018 6:01:54 PM
QĐND - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò là người chủ thì phải học tập... Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã đề ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên… Nhân Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (9-1), Báo QĐND Cuối tuần giới thiệu một số tấm gương sinh viên tiêu biểu không ngừng phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Khát vọng sinh viên

QĐND - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên mới thật là người chủ tương lai của nước nhà. Muốn xứng đáng vai trò là người chủ thì phải học tập... Học để phụng sự ai? Để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, làm cho dân giàu, nước mạnh, tức là để làm tròn nhiệm vụ người chủ của nước nhà”. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng đã đề ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có tri thức, sức khỏe, hoài bão và khát vọng vươn lên… Nhân Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên Việt Nam (9-1), Báo QĐND Cuối tuần giới thiệu một số tấm gương sinh viên tiêu biểu không ngừng phấn đấu để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

go top