Nguyễn Bình - Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
Nguyễn Bình - Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
12/16/2015 9:19:48 AM
QĐND - Tên tuổi ông luôn gắn liền với Chiến khu Ðông Triều, Chiến khu Duyên hải Bắc Bộ, với Sài Gòn - Chợ Lớn, Ðông Nam Bộ, Nam Bộ. Nói như Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, đó là một vị tướng có cả tâm và cả tài trí cho Nam Bộ vào thời điểm cách mạng miền Nam những ngày đầu sau độc lập còn bao gian nguy...

Nguyễn Bình - Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam

QĐND - Tên tuổi ông luôn gắn liền với Chiến khu Ðông Triều, Chiến khu Duyên hải Bắc Bộ, với Sài Gòn - Chợ Lớn, Ðông Nam Bộ, Nam Bộ. Nói như Giáo sư Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, đó là một vị tướng có cả tâm và cả tài trí cho Nam Bộ vào thời điểm cách mạng miền Nam những ngày đầu sau độc lập còn bao gian nguy...

go top