Kỷ niệm giảng bài thơ Tây Tiến
Kỷ niệm giảng bài thơ "Tây Tiến"
6/13/2017 5:30:26 PM
QĐND - Năm học 1990-1991, tôi là chủ nhiệm lớp chuyên văn tỉnh Hà Sơn Bình đặt tại Hà Đông. Năm ấy, bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 THPT và tôi lần đầu tiên được giảng bài thơ ấy.

Kỷ niệm giảng bài thơ "Tây Tiến"

QĐND - Năm học 1990-1991, tôi là chủ nhiệm lớp chuyên văn tỉnh Hà Sơn Bình đặt tại Hà Đông. Năm ấy, bài thơ "Tây Tiến" của Quang Dũng được đưa vào sách giáo khoa lớp 12 THPT và tôi lần đầu tiên được giảng bài thơ ấy.

go top