QĐND - Bò, dê xưa lạc nhà quan/

        Nay tiền “covid” lại lan hộ giàu       

          Chính quyền liệu đã sát, sâu

     Khi chính sách đúng lại rầu lòng dân

          Người giàu, cánh hẩu, người thân

    Vụ lợi chính sách kiếm phần cho nhau

          Việc này không chấn chỉnh mau

    Cấp dưới mang tội, đứng đầu mất uy.

BÚT VĂN