Nhiều người đi bên cạnh

Trợn tròn mắt ngước nhìn

Món quà “không hẹn trước”

Trông thấy chẳng

dám... tin!?

Đi thêm một quãng nữa

Thấy xe máy phóng...

“vèo”

Phía sau là tàn thuốc

Còn đỏ lửa bay theo...

 

Mỗi người xin giữ ý

Khi ra nơi đông người

Đừng “xả rác” kiểu đó

Mất vệ sinh quá thôi.

KHÁNH TÚ