Mà đầu năm hai không mười chín (2019)

Còn bốn ngàn (4.000) các loại hồ sơ

Của năm ngoái đang nằm chờ

Trên bàn xã, huyện... hoặc là sở, ban... (*)

 

Nhiều hồ sơ có thư xin lỗi

Nhưng đến nay vẫn cứ... nằm chờ

Cá biệt rất nhiều hồ sơ

Lời xin lỗi, đến bây giờ... vẫn không (!)

 

Nên lãnh đạo địa phương “hỏa tốc”:

- Phải xin lỗi đồng loạt, tức thì!

Việc này chẳng hay ho gì

Cũng đành miễn cưỡng nhận về “lời xin...”.

 

Rằng: “Xin lỗi vì... chậm xin lỗi”

Nghe bi hài, trái khoáy làm sao

Chi bằng giải quyết thật mau

Hồ sơ, thủ tục... cho nhau được nhờ!

 

Dịch vụ công còn chực chờ

Cải cách hành chính bao giờ mới xong?

ĐỒ QUẢNG

 

(*) Theo Báo cáo số 1140/BC-VPCP ngày 13-2-2019 của Văn phòng Chính phủ.