Ngày 10-10 quân đội và cơ quan chính quyền ta sẽ tiến vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội. Đảng ủy ra chỉ thị sau đây để các ngành hiện công tác tại nội địa vận động nhân dân chuẩn bị hoan nghênh chính quyền và Quân đội ta:

 I. Ý NGHĨA MỤC ĐÍCH

Vận động nhân dân Hà Nội hoan nghênh chính quyền và bộ đội ta vào tiếp quản Thủ đô Hà Nội nhằm mục đích, ý nghĩa sau đây:

1. Gây một không khí tưng bừng, phấn khởi đón mừng và tin tưởng chính quyền và bộ đội ta đến tiếp quản thành phố, và bảo vệ đời sống an ninh trật tự của nhân dân Thủ đô.

2. Biểu dương lực lượng hùng mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vững chắc của chính quyền Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

3. Biểu dương mối cảm tình nồng nhiệt của nhân dân Thủ đô đối với chính quyền dân chủ cộng hòa và Quân đội nhân dân Việt Nam.

II. NỘI DUNG VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN CHUẨN BỊ HOAN NGHÊNH CHÍNH QUYỀN VÀ BỘ ĐỘI TIẾP QUẢN

Để thực hiện mục đích ý nghĩa quan trọng ấy, các ngành các giới ngay từ bây giờ phải vận động các tầng lớp, giới nhân dân chuẩn bị chu đáo.

1. Vận động tất cả các nhà trường trong thành phố treo cờ kết hoa, treo đèn từ ngày 10-10-1954.

2. Khi Quân đội ta tiến vào, vận động nhân dân sắp xếp hàng ngũ chỉnh tề hai bên dọc đường, Quân đội ta vào không xô xuống đường làm cản trở bước tiến của bộ đội (sẽ báo đường tiếp quản vào Hà Nội sau) mang theo băng cờ kẻ khẩu hiệu, cờ và ảnh Hồ Chủ tịch. Nên tổ chức nhân dân xếp thành hàng ngũ, mọi giới có nhiều đoàn, các đoàn các giới cứ đứng xen kẽ lẫn nhau, nhưng làm thế nào để phân biệt được từng giới một.

Các học sinh các trường và em bé thì cầm cờ nhỏ, bó hoa, để khi Quân đội ta tiến quân thì phất cờ, vẫy hoa.

3. Trong ngày hôm đó anh chị em hàng phố, các cửa hiệu, các trường học có nhiệt tình đối với chính quyền và bộ đội ta muốn nghỉ để đi đón mừng thì cũng nên để cho họ đi, không nên cứ bắt họ làm việc như trong các báo đã đăng (vì báo hàng ngày trước đây đã đăng là các nhà buôn, trường học không ngừng hoạt động trong ngày hôm đó).

4. Ngay từ bây giờ, vận động nhân dân chuẩn bị những thứ cần thiết để ngày 10-10-1954 có thể dựng cổng chào, kết hoa treo đèn ở các ngả đường thật nhanh chóng. Các công sở lớn chuẩn bị cờ to để kéo khi quân ta vào.

5. Việc đón mừng phải tổ chức thật trật tự và phải đề phòng những trường hợp bọn phản động lợi dụng cơ hội phá rối trật tự.

III. KHẨU HIỆU

Chào mừng Ủy ban Quân chính, bộ đội và cán bộ vào tiếp quản Hà Nội

Hoan nghênh và biết ơn Quân đội nhân dân Việt Nam

Triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Hồ Chủ tịch và Chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Triệt để thi hành chính sách của Chính phủ và Ủy ban Quân chính Hà Nội.

Tùy theo trình độ nhân dân và tính chất của từng giới như công nhân, lớp nghèo v.v... mà nêu các khẩu hiệu:

- Đảng Lao động Việt Nam muôn năm

- Triệt để tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Lao động Việt Nam.

Cuộc vận động này có ý nghĩa rất quan trọng: Hà Nội là Thủ đô của ta, vận động được nhân dân tổ chức đón mừng quân đội và chính quyền ta được chu đáo và trật tự sẽ có nhiều ảnh hưởng tốt rất lớn đến toàn quốc và quốc tế.

Mong các ngành nhận rõ ý nghĩa quan trọng và tích cực thi hành Chỉ thị.

Các ngành cần báo cáo kết quả vận động về Đảng ủy trước ngày 10-10-1954.

Hà Nội ngày 6 tháng 10 năm 1954

TM/ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HÀ NỘI

Bí thư Trần Quốc Hoàn

(Phông số 11, Mục lục hồ sơ số 02, Đơn vị bảo quản số 858, Lưu tại Lưu trữ Lịch sử của Trung ương Đảng)