Những người cơ hội như “con lươn, con chạch” thì ở đâu cũng nguy hiểm và gây hại cho tổ chức, cho nhân dân. Vì vậy, quần chúng nhân dân hy vọng và trông chờ ở kỳ đại hội đảng cấp cơ sở tới đây, đảng viên ở cơ sở sẽ “sáng mắt, sáng lòng” để gạt bỏ những “con lươn, con chạch” ra khỏi cấp ủy các tổ chức đảng cơ sở.

Những người “lươn chạch” luôn biết cách “bôi trơn” con đường tiến thân của họ. Họ luôn là “diễn viên” xuất sắc của môn nghệ thuật có tên “lấy lòng người”. Với cấp trên, họ chẳng những “vào luồn, ra cúi”, tâng bốc, biếu xén mà quan trọng hơn, còn biết “thề trung thành” với cấp trên “cả khi đương chức lẫn lúc về hưu”. Điều này đã đánh trúng tâm lý sợ “hạ cánh không an toàn”, “Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử/ Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”... của nhiều vị cán bộ. Với cấp dưới, họ ngọt ngào “anh anh em em”, tìm cách “lấy của công chia cho mọi người làm của riêng”, thậm chí sẵn sàng bỏ tiền túi (do tham ô, móc ngoặc, “lợi ích nhóm” mà có) để “mua phiếu”, lấy lòng cấp dưới. Họ vừa “hợp tung”, vừa “liên hoành” trên dưới, trong ngoài nên ở đâu người “lươn chạch” mà chiếm được vị trí đứng đầu thì ở đó cấp ủy chỉ còn là “tấm bình phong” hợp thức hóa những ý đồ đen tối, họ nghỉ thì đã có “hậu duệ, đồ đệ” thay chân. Vì thế, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng ta xác định vừa là công việc cấp thiết, trước mắt; vừa là công tác cơ bản phải tiến hành thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Nhận diện những người “lươn chạch” không khó, nhưng xử lý kỷ luật hoặc đưa ra khỏi cấp ủy rất khó, bởi về mặt hình thức thì “cái ghế” của họ ngồi “thuận ý trên, vừa lòng dưới”.

Vậy làm thế nào để gạt bỏ những phần tử cơ hội chính trị ở cơ sở?

Tất cả trông chờ vào sự sáng suốt của cấp ủy đảng cấp trên và bản lĩnh, trí tuệ, tính chiến đấu của đảng viên. Ở cấp cơ sở, đảng viên sinh hoạt cùng nhau, có những điều tuy không có bằng chứng nhưng đảng viên vẫn có thể nhận biết, đánh giá được. Ví dụ, tài sản bất minh, tác phong, lối sống, tư cách đạo đức của người “lươn chạch” thì đảng viên cùng chi bộ, đảng bộ cơ sở có thể đánh giá được.

Người “lươn chạch” thì không thể “lấy vải màn che mắt... quần chúng” !

HỒNG HẢI