Như vậy, đồng thời với quyết tâm loại bỏ những cá nhân tiêu cực, suy thoái... thì vấn đề được đặt lên trước là phải chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới. Đó là những người “có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng”. Tuy nhiên trong cuộc sống, những phẩm chất ấy đôi khi bị những cái nhìn hẹp hòi, định kiến, giáo điều... khuất lấp; thậm chí bị quy chụp nặng nề. Bởi vậy, phải thực có cái tâm, cái tầm, phát huy dân chủ thì mới nhìn thấy được!

Bậc quân minh ngày xưa nói rằng: Buổi sáng được nghe đạo lý, buổi chiều chết cũng không phải hối tiếc gì! Lại có danh ngôn rằng: “Đức ít mà ân sủng nhiều, tài ít mà địa vị cao, công ít mà bổng lộc lớn... là mầm mống của đại họa”. Tinh thần cầu hiền và bài học lịch sử ấy cần được vận dụng linh hoạt trong công tác cán bộ ngày nay. Được như vậy thì quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... chắc chắn sẽ hiệu quả, thành công!

TUYÊN HÓA