Cách ly gặp bạn trên "phây"(*)
Bao nhiêu kỷ niệm đong đầy mang ra
Ngày xưa chiến trận xông pha
Bây giờ chiến sĩ ngồi nhà mới oai

Cách ly mới rõ thiện-tai
Đánh con vi-rút phải tài khiển binh
Covid, nó khéo “tàng hình”
Cách ly, giãn cách, tài tình mới xong

Tương thân, tương ái, tương phùng
Cách ly giờ hóa “anh hùng” thời nay.

------------

(*) Facebook

LÊ TIẾN VƯỢNG