Thế mà nay lại “thò”mấy vụ

Người trong nhà lãnh đạo xã, thôn

Lạc nhà, lạc ngõ, lạc đường...

Lạc vào hộ khẩu gia đình khó khăn (!)

 

Vào khó khăn để “ăn” chính sách

Đạo lý nào lá rách đùm lành?

Khác nào ác điểu hôi tanh

Cướp cơm chim đói, sao đành nuốt trôi?

 

May dư luận lưới trời lồng lộng

Kịp phanh phui khuất tất, dối gian

Một phen sống sượng bẽ bàng

Một phen xấu thiếp, hổ chàng... Than ôi!

 

Chữ rằng: Lạc ngõ nắm đuôi... (*)

“Lạc ngõ trợ cấp” thì thôi, xin đừng!

 

ĐỒ QUẢNG

(*) Ngạn ngữ: Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu.