Một người ở đất cảng

Vừa phải nhập viện rồi.


Anh này 41 tuổi

Mua thuốc pháo về nhà

Khi đang mải chế tạo

Thì tiếng nổ phát ra.


Anh bị xây xát mặt

Hai mắt đau, nhìn mờ

Ngón tay phải giập nát

Gan bàn tay rách to.


Nhà nước đã cấm pháo

Sao không chịu chấp hành

Giờ tốn tiền, mang tật

Thấy nghịch dại chưa anh?!

KHÁNH TÚ