QĐND - Lỗi mắc là do học thiếu bài

Công ghi lại chỉ rõ phần ai...

Lỗi mắc là do học thiếu bài

Công ghi lại chỉ rõ phần ai

Quyền trao lúc nhận luôn hăng hái

Chức gỡ danh trôi đổ kém tài.

Trước ở quan trường “phê” thoải mái

Giờ ôm móng ngựa “đổ” đầu sai

Thân tôi chửa học... nên vương phải

Quý viện quy khung... nhớ chuyện này.

BÚT VĂN