leftcenterrightdel

Thành phố Hà Nội ngày càng đẹp và hiện đại. Ảnh: internet

 

Điều quan trọng, không phải bạn là linh dương hay sư tử. Khi bình minh lên, bạn nên bắt đầu học cách vận động, thay đổi để thích nghi, tồn tại, phát triển!

Đúng vậy! Trong cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi, nếu ai đó không chịu thay đổi tất yếu sẽ thất bại; nếu không kịp thay đổi, hoặc thay đổi không tích cực tất yếu sẽ rơi vào lạc hậu.

Vận động là phương thức tồn tại của thế giới vật chất. Vận động, thay đổi liên tục sẽ có lợi cho quốc gia, dân tộc, tổ chức, con người; giúp chúng ta dễ dàng thích ứng với môi trường, điều kiện mới. Trong muôn vàn sự thay đổi, tất yếu sẽ có sự thay đổi mang tính cải cách, biến đổi về chất, mang lại nguồn lực mới. Để sự vận động, thay đổi đúng quỹ đạo, định hướng, đòi hỏi chủ thể phải bảo đảm tính kế hoạch cho mỗi sự thay đổi, vận động ấy. Có nghĩa, chủ thể phải xác định rõ mục tiêu, nội dung, giải pháp phù hợp cho mỗi sự thay đổi. Có vậy, sự thay đổi mới được vận hành theo hướng tiến bộ, đi lên.

Năm 2022, Đảng, Chính phủ quyết liệt triển khai chủ trương, giải pháp toàn diện, đồng bộ nhằm đưa công cuộc đổi mới đất nước lên tầm mức mới với việc ban hành Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ rõ đường đi, cách đi với triển vọng bứt phá mạnh mẽ. Đây là tiền đề vững chắc cho những đổi mới, sự thành công của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Vận động, thay đổi xét theo nghĩa nào đó cũng chính là nỗ lực thi đua không ngừng trong mỗi cá nhân, tổ chức nhằm vươn tới đỉnh cao thắng lợi. Do đó, mỗi người phải liên tục đặt ra những mục tiêu cao hơn trong quá trình vận động, đổi mới; đồng thời không ngừng trăn trở để làm mới chính mình, để hôm nay tiến bộ hơn hôm qua; ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay...

SÔNG TRÀ