Hội thảo quốc gia "Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới" diễn ra ngày 29-11 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Hội thảo đánh giá kết quả bước đầu sau một năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021. Trên cơ sở đó, làm rõ các luận cứ khoa học để làm sâu sắc hơn quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, nội hàm về các hệ giá trị...

 

leftcenterrightdel
Đại diện các dân tộc Việt Nam diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Ảnh: MINH TRƯỜNG. 

Từ quốc gia đến gia đình, cá nhân trong xã hội, từng hệ giá trị có mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tác động qua lại lẫn nhau. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa là sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển hùng cường, để công dân có môi trường phát triển toàn diện. Gia đình và mỗi công dân là những tế bào cấu thành xã hội, kết thành nền tảng văn hóa quốc gia. Chăm lo củng cố hệ giá trị của gia đình Việt, công dân Việt vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp để làm giàu hệ giá trị quốc gia, văn hóa dân tộc.

Nói đến gia đình là nói đến gia phong

Tại Hội nghị văn hóa toàn quốc năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khuyên cán bộ, đảng viên phải giữ lấy nếp nhà, giữ lấy “chân quê”! Gia phong là thành tố văn hóa bền vững, nội hàm giá trị của nó là những tinh túy được chưng cất qua sự sàng lọc gắt gao của lịch sử. Đó là nét đẹp của nếp nhà, tập quán, truyền thống giáo dục từ mỗi gia đình, dòng họ, là cái nôi nuôi nấng, phát huy giá trị tự thân của con người. Thời đại mới, quy luật tiếp biến của văn hóa tự nó loại bỏ hủ tục nhưng cũng làm biến dạng, biến mất nhiều nét đẹp truyền thống cần phải bảo tồn. Củng cố gia phong là phải giữ cho được những thứ tinh túy đang có nguy cơ mai một, biến mất. Tinh thần con người Việt, nét đẹp gia phong Việt, nền văn hóa đậm đà bản sắc Việt... là những nhân tố nội hàm cấu thành hệ giá trị quốc gia, làm nên “căn cước” của dân tộc trên hành trình hội nhập, phát triển hùng cường...

PHAN TÙNG SƠN