Trước thông tin Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chuyển từ mô hình "trường" sang mô hình "đại học", đã có nhiều ý kiến thắc mắc về khái niệm của hai cụm từ "trường đại học" và "đại học".

Chỉ thêm, bớt một chữ “trường”, theo Luật Giáo dục đại học thì “đại học” và “trường đại học” trở thành hai cụm từ có khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Tại Điều 4, Luật Giáo dục đại học năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018, nêu rõ: Trường đại học, học viện (sau đây gọi chung là trường đại học) là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo quy định của luật này. Còn đại học là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều lĩnh vực, được cơ cấu tổ chức theo quy định của luật này; các đơn vị cấu thành đại học cùng thống nhất thực hiện mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ chung.

Theo Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, để được chuyển từ trường đại học lên đại học, cơ sở giáo dục phải đáp ứng 4 điều kiện sau: Thứ nhất, trường đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp. Thứ hai, trường cần ít nhất 3 trường đại học trực thuộc và ít nhất 10 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Về quy mô đào tạo sinh viên chính quy từ 15.000 em trở lên. Thứ ba, trường cần ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp-với đại học công lập, còn với trường tư thục cần sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại mỗi trường. Thứ tư, trường xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung. Đồng thời, làm rõ các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản, các nội dung khác (nếu có).   

Như vậy, "trường đại học" là cơ sở giáo dục đại học đào tạo, nghiên cứu nhiều ngành, được cơ cấu tổ chức theo Luật Giáo dục đại học. Còn "đại học" là tập hợp nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo. Ở Việt Nam hiện nay, ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và 3 đại học vùng là Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên thì hiện có thêm Đại học Bách khoa Hà Nội.

VĂN TUẤN