leftcenterrightdel
 Tư duy trọng người tài của Bác Hồ không chỉ thể hiện ở việc tìm kiếm người tài, mà còn ở việc sử dụng người tài. Ảnh minh họa: TTXVN

76 năm trôi qua, nghiền ngẫm cách trọng dụng hiền tài của Bác Hồ, chúng ta vẫn thấy vẹn nguyên tính thời sự. Thời đại nào cũng vậy, hiền tài là nguyên khí quốc gia! Trọng dụng nhân tài phải gắn liền với chiến lược, giải pháp bảo vệ hiền tài. Bởi, người tài thường là mục tiêu tấn công của các thế lực thù địch, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng chính trị. Họ cũng chính là những nhân tố hay bị các phần tử cơ hội xuyên tạc, gièm pha, bôi nhọ, hạ bệ... bằng thông tin thất thiệt. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ nhân tài trong giai đoạn hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 về "Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung". Kết luận số 14 có giá trị như một tấm khiên, lá chắn để bảo vệ người tài đức, giúp họ có môi trường thuận lợi, an toàn để phát huy cao nhất năng lực bản thân cống hiến cho đất nước.

Bảo vệ hiền tài là góp phần giữ cho nguyên khí quốc gia hưng thịnh!

Nguyên khí ấy cần được vun trồng, bảo vệ ngay từng tổ chức cơ sở đảng, từng thành tố trong hệ thống chính trị.

Muốn vậy thì vai trò của cấp ủy, người đứng đầu từ Trung ương đến địa phương phải khắc phục cho được khuyết điểm “nghe không đến, thấy không khắp” như Bác Hồ đã chỉ ra từ những ngày đầu giành chính quyền cách mạng.

Nghĩa là phải nghe cho đến, thấy cho khắp!

PHAN TÙNG SƠN